Make your own free website on Tripod.com
 
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
.


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan 
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu 
secara menyeluruh dan bersepadu 
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara.

 

| ke wawasan || ke misi & visi || falsafah pendidikan kebangsaan |