Make your own free website on Tripod.com
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR

WAWASAN 

MENDIDIK ANAK-ANAK SUPAYA MEMBESAR DENGAN CEMERLANG, ( HELPING OUR CHILDREN TO GROW AND EXCEL ) SESUAI DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 

VISI 

Mendidik anak-anak membesar dengan cemerlang ( helping to grow and excel ) melalui penggemblengan tenaga yang berilmu, berketrampilan dengan menekankan budaya berfikir ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 

MISI 

Membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan melahirkan tenaga pengajar dan anak-anak didik berilmu yang mengamalkan budaya berfikir dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan memenuhi aspirasi negara 

OBJEKTIF

  1. Mempastikan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh sektor mengikut dasar Kementerian Pendidikan.

  2. Mempertingkatkan keupayaan sumber tenaga profesional dalam pelbagai bidang keilmuan ketahap optima.
  3. Memaksimumkan penyertaan pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Teknologi.
  4. Memastikan tenaga profesional dapat memepertingkatkan Kemahiran Generik Pelajar ke arah kecemerlangan akedemik.

  5. Mempertingkatkan kefahaman guru tentang penguasaan 3M dan 'Celik Komputer'.

 >> MENU UTAMA <<