Make your own free website on Tripod.com
PENDIDIKAN PRASEKOLAH
OBJEKTIF
 
Objektif am pendidikan prasekolah adalah untuk memboleh kanak-kanak : 
  • Mempunyai semangat sayangkan negara
  • Mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan harian ( khusus untuk kanak-kanak beragama Islam )
  • Mengamalkan nilai murni
  • Menghormati dan menggunakan Bahasa Melayu dengan baik sebagai Bahasa Kebangsaan
  • Mengembangkan kemahiran menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi
  • Mengembangkan keupayaan fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang betul
  • Membentuk konsep diri yang positif, memupuk semangat bergaul, hormat-menghormati, berkerjasama dan menghargai hak dan kebolehan orang lain
  • Mengembangkan perasaan ingin tahu
  • Mengembangkan daya estetika dan daya kreatif
 
| Pengenalan | Matlamat | Objektif | Konsep & Prinsip |